Hyvät pyhärantalaiset äänestäjät - nyt on taas aika aktivoitua!

 

Tuulivoimarakentamisen suunnitelmat Pyhärannassa ovat niin massiiviset, että ne estävät kaiken lisärakentamisen ja kehittymisen kunnassa sekä loukkaavat kuntalaisten tasa-arvoa ja uhkaavat terveyttä. Vaadimme, että Pyhärannan kunta ottaa vastuunsa kuntalaisten edunvalvojana ja huolehtii siitä, että kunnan kehittyminen ei pysähdy, kiinteistöjen arvo ei alene eikä asukkaiden asumisviihtyvyys, terveys ja hyvinvointi vaarannu.

 

Kunnalla on oikeus jo kaavoituksen yhteydessä määrätä 2 kilometrin minimi suojaetäisyys asutukseen, vaikka lait ja asetukset eivät vielä sitä edellytä. Tekemällä näin, kunnanpäättäjät osoittavat kiinnostuksensa Pyhärannan tuulivoima-asiaan sekä vastuunsa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

 

Pro Pyhäranta ry on tekemässä Pyhärannan kunnanvaltuustolle kuntalaisaloitteen neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä:

 

Vaadimme, että asukkaiden terveyden turvaamiseksi Pyhärannan kunnassa otetaan käyttöön Sosiaali- ja Terveysministeriön ehdottama 2 km minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.

 

Jotta saamme vietyä tätä tärkeää asiaa kunnassa eteenpäin, tarvitsemme jokaisen pyhärantalaisen tukea. Käy täyttämässä oma nimesi sähköisessä kuntalaisaloitteessa.

 

Kuntalaisaloite löytyy oikeusministeriön tuottamasta verkkopalvelusta osoitteessa:

 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1074

 

Olemme laatineet tästä aloitteesta myös paperisen version, johon voi tehdä allekirjoituksen. Laita nimesi vain joko nettiin tai paperilistaan.

 

Allekirjoituspaikat ovat:

- Pyhärannan Sale-kaupan pihalla, 25.10 ja 26.10, klo. 12 – 14

- Ihoden säästöpankin pihalla, 25.10 ja 26.10, klo. 12 – 14

- Santtion kylätalo Mainingin pihalla, 25.10 ja 26.10, klo. 12 – 14

- Reilan koulun pihalla, 25.10 ja 26.10, klo. 12 – 14

- Mua-Tuote Oy, Yli-Kylä, 20.10 - 24.10, klo. 9 – 16

 

Pro Pyhäranta ry

 

 

 

Esimerkkejä kunnista, jotka ovat luopuneet tuulivoimasta tai vaativat sosiaali- ja terveysministeriön ehdottamaa vähintään 2 km suojaetäisyyttä asutuksen ja tuulivoimaloiden välille turvatakseen asukkaidensa terveyden.

 

16.1.2014: Pomarkun kunnanhallitus päätti olla hyväksymättä vaihemaakuntakaavan tuulivoimakaavaa. Perusteluina ovat, että tuulipuisto olisi liian lähellä Haapakosken kylässä sijaitsevaa vakituista asutusta ja se alentaisi mahdollisten vapaa-ajan tonttien arvoa. Tuulimyllyt aiheuttaisivat myös maisemahaitan sekä matalataajuusäänistä syntyvää melua ja ne olisivat liian lähellä Natura-alueita.

 

25.2.2014: Vaalan kunnanvaltuusto päätti, ettei kunta käynnistä tuulivoimayleiskaavan laatimista Manamansaloon. Kunnassa matkailu on tulevaisuuden kannalta ainut kasvava ja työllistävä ala. Valtuustossa nähtiin ristiriitaisena ja uhkatekijänä matkailulle se, että kuntaa lähdettäisiin muokkaamaan tuulivoimalle. Tuulivoimaa ei saa taloudellisen himon vallassa viedä väkisin eteenpäin.

 

8.4.2014: Kemijärvi hylkäsi tuulivoimasuunnitelmat. Kemijärvi hylkäsi Kangaslamminvaaran-Paloselän ja Kuusi-Mömmövaaran suunnitellun tuulivoimapuistokaavan. Tuulivoimalasuunnitelmat hylättiin maisemahaittojen ja yhtiöön liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

 

11.6.2014: Raahen Kopsan tuulivoimapuiston laajennushanke. Kunnan hallituksen puheenjohtaja totesi, että tuulivoimalan sijoittelussa suhteessa vakituisiin asuntoihin noudatetaan vähintään kahden kilometrin suojaetäisyyttä.

 

19.6.2014: Tuulivoimahanke Hovilanmaa, johon oli suunniteltu Kaksi 3,2 MW:n tuulivoimalaa. Hankkeesta luovuttiin suojaetäisyyksien takia.

 

5.8.2014: Kotkan Halla jäämässä ilman tuulivoimaloita. Tuulivoimaloista luopumista perustellaan sillä, että Tuulimyllyt olisivat myös liian lähellä nykyistä asutusta. Suulisniemestä noin 750 metrin ja Tiutisesta noin 560 metrin etäisyydellä.

 

27.8.2014: Mustasaaren kunnanhallitus edellyttää, että olemassa olevien asuntojen ja tuulivoimaloiden välinen etäisyys on vähintään 2 kilometriä ja että Merkkikallion luonnonarvot otetaan huomioon, kun osayleiskaava laaditaan.

 

29.9.2014: Kemiönsaaren valtuusto pysäytti Gräsböleen suunnitellun tuulivoimapuiston. Tuulivoimakaava palautettiin tekniselle lautakunnalle sellaisella evästyksellä, että tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyys asutuksesta on oltava vähintään 1,5 kilometriä.

 

1.10.2014: Pyhäjoen kunta on ryhtynyt suojelemaan vakituista asutusta liian lähelle rakennettavilta tuulivoimaloilta. Kunnanhallitus on sitoutunut ohjaamaan tuulivoimahankkeiden osayleiskaavoja siten, että tuulivoimalan etäisyys vakituisesta asutuksesta on vähintään kaksi kilometriä.