julkaisuvapaa                                           LEHDISTÖTIEDOTE 28.11.2014


Aloite neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä luovutetaan Pyhärannan kunnalle ma 1.12.


Ympäristöministeriö vahvisti 9.9.2014 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 10.6.2013 hyväksymän tuulivoimavaihemaakuntakaavan. Kaavassa Pyhärannan kuntaan on sijoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon tarkoitettua aluetta. Kummallekin alueelle sijoittuisi kaavamääräyksen mukaan yli 10 tuulivoimalayksikköä.


Laitilan kaupungin kanssa kunnalla on yhteishankkeena vireillä Kakonjärven tuulivoimaloiden yleiskaavasuunnitelma. Tässä hankkeessa vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueiden ulkopuolelle sijoittuisi vielä lisäksi 11 tuulivoimalaa.


Pyhärannan kunnalla on edelleen voimassaoleva vuokrasopimus tuulivoimayhtiö Propel Voima Oy:n kanssa Rihtniemen alueelle sijoittuvista tuulivoimaloiden 5 rakennuspaikasta.


Tuulivoimaloiden ympärille muodostuu rakentamisrajoitus- sekä meluhaitta-alue, joka Pyhärannan voimaloiden lukumäärästä ja niiden yhteisvaikutuksista johtuen estäisi kaikkea muuta maankäyttöä kunnassa. Lisäksi tuulivoimavaihemaakuntakaavassa tuulivoimalan ja asutuksen minimietäisyytenä käytetty 650 m on nykyisille teollisen kokoluokan voimaloille liian lyhyt ja aiheuttaa vakavan terveysuhkan monelle kuntalaiselle.


Sosiaali- ja terveysministeriö on Varsinais-Suomen  tuulivoimavaihemaakuntakaavasta antamassaan lausunnossa suosittanut 2 km suojaetäisyyttä mitoitusohjeena suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista asutuksen suhteen.


Aloite
Kunnalla on oikeus omassa yleis- ja asemakaavoituksessaan määrätä 2 km minimisuojaetäisyys asutukseen, vaikka lait ja asetukset eivät sitä edellytä.


Vaadimme, että asukkaiden terveyden turvaamiseksi Pyhärannan kunnassa otetaan käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama 2 km minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.


Tekemällä näin, kunnanpäättäjät osoittavat kiinnostuksensa Pyhärannan tuulivoima-asiaan sekä vastuunsa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.


Ennennäkemätön kannatus
Aloitteen on oikeusministeriön kuntalaisaloite.fi-nettisivulla ja asukkailta käsin kerätyillä listoilla tähän mennessä allekirjoittanut jo 629 äänioikeutettua kuntalaista. Se on Suomen mittapuussa poikkeuksellinen saavutus; lähes 40 % koko kunnan äänioikeutetuista. Lista sulkeutuu sunnuntaina 30.11.


Suhteellisessa vertailussa Pyhäranta sijoittuu oikeusministeriön eri kuntalaisaloitteista ylläpitämässä tilastossa kirkkaasti kärkeen. Siitä kiitos kuuluu aktiivisille ja omasta elinympäristöstään huolehtiville pyhärantalaisille.


Prosessin eteneminen
Aloite neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä luovutetaan kunnanjohtaja Pauliina Sarilolle Pyhärannan kunnanviraston valtuustosalissa, Pajamäentie 4, ma 1.12. klo 15.


Kunnanhallituksen käsittelyyn aloite menee 8.12., josta se etenee valtuustokäsittelyyn 15.12. Valtuuston on kuntalain 31 § mukaan viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Samalla sen on päätettävä äänestyksen aiheesta ja ajankohdasta sekä äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista.


Kutsumme ystävällisesti lehdistön edustajia aloitteen luovutustilaisuuteen, Pyhärannan kunnantalolle,
Pajamäentie 4, ma 1.12. klo 15. Tervetuloa!


Pro Pyhäranta ry:n hallitus


Juha Pakomäki                   Jukka-Pekka Joensuu