Pyhärannan kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää 2.2.2014, että Pyhärannan kunta ei järjestä neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ehdottamasta 2 km minimisuojaetäisyydestä tuulivoimalan ja asutuksen välille.


Sitä vastoin kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää, että Pyhärannan kunnan alueella käytettään suojavyöhykkeenä tuulivoimaloiden ja vakituisen asutuksen välillä metrimäärää, joka on 10 x napakorkeus. Suojavyöhyke ei koskisi pienvoimaloita.


Aloite neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi


Pro Pyhäranta ry on järjestänyt useita kuntalaisille sekä kunnan luottamuselimille suunnattuja tuulivoimaa käsitteleviä luento-, keskustelu- ja yleisötilaisuuksia kesän/syksyn 2014 aikana. Syyskuussa se suoritti lisäksi kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsenille suunnatun kyselyn asukkaita huolestuttavista tuulivoimalarakentamisen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Kunnan johto ohjasti tuolloin luottamushenkilöitä olemaan vastaamatta ko. kyselyyn. Kunnan itse järjestämiin tuulivoimatilaisuuksiin Pro Pyhärantaa ei ole kutsuttu.


Seuraavaksi Pro Pyhäranta päättikin selvittää kuntalaisten kannan asiassa. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä STM:n ehdottamasta 2 km minisuojavyöhykkeestä on allekirjoittanut 757 Pyhärannan asukasta eli 45 % äänioikeutetuista. Viime kuntavaaleissa (2012) äänestäneistä se on selkeä enemmistö. Aloite luovutettiin kunnan johdolle 1.12.2014.


Aloitteen sisältönä on Pro Pyhärannan ja allekirjoittaneiden ensisijainen huoli massiivisten tuulivoimahankkeiden terveys- ja ympäristövaikutuksista Pyhärannassa. Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavassa tuulivoimalan ja asutuksen välille määritelty minimisuojaetäisyys 650 m on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan nykyiselle tuulivoimarakentamiselle liian lyhyt ja aiheuttaa vakavan terveysuhkan monelle kuntalaiselle.


Tuulivoimatoimija tekee tyypillisesti maanvuokraussopimuksen vain voimalan rakennuspaikan määräalasta (n. 2 ha). Rakentamisrajoitusalue, joka tuulivoimaloiden ympärille muodostuu, on kuitenkin paljon laajempi. Maankäyttö- ja rakennuslaki estää mm. kaiken asuin-, virkistys- tai majoitusrakentamisen tuulivoimaloiden ympäristössä. Satojen, jopa tuhansien hehtaarien alueella monen kiinteistönomistajan maaomaisuuden arvo romahtaa. Lain mukaan lunastusvelvollisuus sekä muu kompensaatio jää lopulta kunnan vastuulle.


Pyhärannan kunnanhallituksen ehdotus


Pyhärannan kunnanhallitus ei ehdota neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä.


Kunnanhallituksen esittelytekstissä epäillään, että “kansanäänestyksellä ei välttämättä saada tietoa kuntalaisten enemmistön mielipiteestä, mikäli äänestysprosentti vaalissa jää pieneksi.” Esittelytekstin laatija (kunnanjohtaja) unohtaa, että äänestyslipussa tulee olla vaihtoehto niin “puolesta”, “vastaan" kuin “ei kumpikaan näistä vaihtoehdoista” -mielipiteelle. Näin ollen kansanäänestyksen tulos palvelee enemmistön oikeusturvaa kussakin vaihtoehdossa. Saattaa ollakin, että 45 % äänioikeutetuista on kunnanhallituksen esittelijän mielestä liian suuri luku.

Esittelytekstissä epäillään myös, että “kansanäänestyksen kustannukset ovat kunnan taloustilanne huomioiden kohtuuttoman suuret verrattuna äänestyksestä saataviin hyötyihin. Kansanäänestyksen arvioidut kustannukset ovat 5000 – 10 000 euroa riippuen tiedottamisen laajuudesta.” Aloitteen taustalla on kuitenkin yhtäältä huoli kunnan asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista, toisaalta kunnallisen demokratian toteutumisesta. Hyvä tietää, että näillekin on nyt määritelty hinta Pyhärannan kunnassa.


Esittelytekstissä todetaan lopulta kuitenkin, että “aloitteen on allekirjoittanut niin suuri määrä kuntalaisia, ettei aloitetta voi jättää kokonaan huomioimatta.”


Miten 757 kuntalaisen aloite on huomioitu? Pyhärannan kunnanhallitus on hätäisesti sekä etukäteen valmistelematta tai tiedottamatta laitettu kyhäilemään keskeneräinen ehdotus, jossa suojavyöhykkeenä tuulivoimalan ja vakituisen asutuksen välillä on metrimäärä, joka on 10 x napakorkeus. Perusteellisesti selvittämättä on jäänyt, miten ja miksi kyseiseen määritelmään on päädytty. Tai miten sen avulla turvataan riittävä meluntorjunta. Virhe kertaantuu, kun keskeneräinen ehdotus esitetään nyt kunnanvaltuuston päätettäväksi.


Sosiaali- ja terveysministeriön kanta suojavyöhykkeen määrittelemiseen


Sosiaali- ja terveysministeriö on lausunut tuulivoimaa koskevasta kansalaisaloitteesta Kemiönsaaren kunnalle 9.12.2014, että kiinteä puskurivyöhyke on järkevä tapa estää haittoja; se on yksiselitteinen ja kaikkien osapuolien helposti arvioitavissa. Koska maakuntakaavan yhteydessä ei vielä tiedetä tuulivoimaloiden todellisia sijaintipaikkoja, voimaloiden tyyppejä, melupäästöjä, eikä niiden kokoa, on Sosiaali- ja terveysministeriö esittänyt tästä syystä puskurivyöhykkeeksi 2 km. Ministeriö kuitenkin muistuttaa, että tuulivoiman meluvaikutukset pitää tästä huolimatta arvioida asianmukaisesti mallintamalla ja huomioida tarvittaessa vielä suurempina etäisyyksinä, jos vaikutusarviointien perusteella se on tarpeen. Sosiaali- ja terveysministeriö ei tee eroa vakituisen ja vapaa-ajan asumisen välillä; puskurivyöhyke koskee kaikkia.


Sosiaali- ja terveysministeriön tulevassa asumisterveysasetuksessa tuulivoimalaitosten aiheuttamalle melulle asetetaan erikseen erittäin tiukat yöaikaisen sisämelun desibelirajat. Jos sisämelu kohteessa ylittyy, tietää se melua aiheuttavan toiminnan rajoittamista tai kokonaan lopettamista. Tällaista riskiä tuskin kannattaa Pyhärannassa kenenkään ottaa. Käytöstä poistetun tuulivoimalan kiinteistöverotuotto tai vuokratulo on puhdas nolla. Voimalaitoksen mahdolliset purkukustannukset jäävät viime kädessä kunnan vastuulle; juridinen setviminen eri hallinto-oikeuksille.


Kunnan päättäjien ja virkamiehien tulee kantaa vastuunsa kuntalaisten edunvalvojana. Heidän tulee huolehtia siitä, että kunnan kehittyminen ei pysähdy, kiinteistöjen arvo ei alene eikä asukkaiden asumisviihtyvyys, terveys ja hyvinvointi vaarannu. Nyt tulee keskittyä kunnan talouden tasapainottamiseen ja muuttovirran kääntämiseen positiiviseksi.


Tervetuloa kuulemaan oman edustajasi äänestystulos kunnanvaltuuston kokouksessa ensi maanantaina, 2.2.2014 klo 18.00!


Pro Pyhäranta ry