Muistutus strategiatoimikunnan esityksestä uudeksi Pyhärannan strategiaksi vuosille 2017 – 2021

Pyhärantaan kaikessa hiljaisuudessa kaavaillut tuulivoimahankkeet tulivat kuntalaisten tietoon keväällä 2014. Siitä asti tuulivoima-asioiden käsittely kunnassa on aiheuttanut vakavia ristiriitoja.
 
Edellisessä,14.4.2014 laaditussa, Pyhäranta 2025 – strategiassa oli maininta ”Meidät tunnetaan tuulipuistosta, perinteisistä tuulimyllyistä sekä kannattavasta matkailu- ja teollisuusalan yritystoiminnasta.” Valtuuston kokouksessa 12.12.2016, valtuutettu Sari Aaltosen aloitteen mukaisesti, virke päätettiin muuttaa muotoon ”Meidät tunnetaan kannattavasta matkailu- ja teollisuusalan yritystoiminnasta sekä erinomaisista lähipalveluista.” Perusteluna muutokselle pöytäkirjassa mainitaan ”että asiasta kunnassa on syntynyt erittäin suurta erimielisyyttä, joka ei pienen kunnan kehittymisen kannalta ole missään nimessä järkevää.” Lisäksi todettiin, että ”Strategia tullaan kokonaisuudessaan uusimaan seuraavan vaalikauden alussa.”
 
12.12.2016 Pyhärannan kunnanvaltuusto puolsi kuntalaisaloitetta kahden kilometrin suojaetäisyydestä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille lausekkeella ”Valtuusto puoltaa aloitetta ja edellyttää valmistelijoita ottamaan huomioon aloitteen sisällön kaavoituksen yhteydessä. Valtuusto katsoo aloitteen loppuu käsitellyksi.”
 
Nyt laaditussa esityksessä Pyhärannan Strategiaksi vuosille 2017 – 2021 ei löydy enää mainintaa tuulivoimasta.
 
Pro Pyhäranta-yhdistys ry edellyttää strategiaan lisättävän maininnan, että Pyhärantaan ei rakenneta tuulivoimaa valtuustokaudella 2017 – 2021. Ja että Pyhärannan kunta toimii tulevalla valtuustokaudella siten, että se pyrkii toimillaan kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, että Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan tuulivoimamerkinnät poistettaisiin Pyhärannan kunnan alueelta.
 
Perusteluina lausekkeelle Pro Pyhäranta-yhdistys ry:n hallitus toteaa seuraavaa: Tuulivoima-asian jättäminen pois strategiasta aiheuttaa sen, että asiaa ei ole loppuunkäsitelty kunnassa, vaan mahdollisten tuulivoimahankkeiden uhka aiheuttaa pelkoja kuntalaisten mielissä. Tällaisessa tilanteessa Pyhäranta ei näyttäydy ulkopaikkakuntalaiselle kiinnostavana sijoituskohteena tai houkkuttelevana tulevaisuuden asuinkuntana. Kunnan alueella edelleen käynnissä olevan Kakonjärven tuulivoimaosayleiskaavan valmistelu on helpoiten lopetettavissa. Siihen riittää valtuuston päätös. Kakonjärven osayleiskaava-alue ja tuulivoimavaihemaakuntakaavan merkinnät (tv 904 ja tv 905) aiheuttavat jo nyt Pyhärannan kunnan alueelle noin 1850 hehtaarin kokoisen rakennuskieltoalueen. Toteutuessaan mahdollisten tuulivoimahankkeiden aiheuttamat rakennuskieltoalueet olisivat vielä tätä huomattavasti laajemmat.
 
Toivottavasti uusi valtuusto hoitaa kunnan ja kuntatalouden asioita harkiten ja toteuttaa myös selkeää, kuntalaisten toivetta kunnioittavaa, toimintaa tuulivoima-asioissa.
 
Pro Pyhäranta-yhdistys ry